Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

prohlídka - kaple sv. Kateřiny

planek severní loď hlavní loď jiľní loď kněľiątě sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jiľní loď kněľiątě sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

Nízkými portálky ze závěrů bočních lodí se vstupuje do suterenní kaple (krypty) sv. Kateřiny, právem považované za umělecky nejcennější součást kouřimského chrámu. Osmibokou centrální prostoru z doby po polovině 13. století kryje pozoruhodná hvězdicovitá klenba, spočívající na středním svazkovém pilíři. Jedná se o nejstarší zachovalou ukázkou užití trojpaprskového klenebního systému v kontinentální Evropě. Hlavice středového pilíře a plocha svorníků nese raně gotický reliéfní dekor s motivy úponků vinné révy, které vyjadřují Kristovo podobenství o vinném kmeni. Uspořádání prostoru kromě toho upomíná na symbolický Strom života. Po několika stupních na západní straně je z kaple možné sestoupit do drobné prostory vyhloubené pod podlahou hlavní lodi. V minulosti zde nejspíše býval ve velikonočním čase upravován symbolický Boží hrob. Ve středověku kaple pravděpodobně sloužila jako místo k uložení významného souboru svatých ostatků, a jeho uctívání poutníky. Vžité označování této kaple názvem „krypta“ tedy není správné.

Na stěnách a klenbě byly v letech 1999 – 2007 pod vrstvou pozdějších nátěrů odkryty a zrestaurovány unikátní gotické nástěnné malby z doby kolem roku 1410. Nad vchodem do Božího hrobu se nachází výjev Ukřižování s truchlící P. Marií a sv. Janem Evangelistou, který doplňuje vyobrazení dvou donátorů – snad arcijáhna Petra ze Všerub a jeho příbuzného Jakuba. Skutečnost, že malba Ukřižování byla viditelná ještě na počátku 17. století, dokládá dodatečný nápis „Hic fuit Joannes /…/ 1612“. Na jihozápadní stěně kaple je vyobrazena scéna zázraku sv. Kateřiny Alexandrijské, kdy světice modlitbou zabránila svému mučení strojem sestaveným z kol opatřenými hřeby. Na výjev navazoval námět „Stětí sv. Kateřiny“ na severozápadní stěně, který byl bohužel z větší části zničen dlouhodobými statickými poruchami zdiva a v 19. století dokonce i zásahem kulového blesku. Dnes se z něho zachovaly pouze fragmenty. Jedinečností malířské výzdoby je vyobrazení andělského kůru na klenbě, kde čtyřiadvacet andělů hraje na rozmanité hudební nástroje. Kromě umělecko historické hodnoty maleb se jedná o jedinečný ikonografický dokument k dějinám české hudby v období vrcholného středověku. V rukách andělů tak můžeme vidět vyobrazení tehdejšího portativu, fiduly, loutny, žaltáře, českého křídla, trumšajtu, harfy, violy, trubky, flétny, dud, zvonků, bubnů a trianglu.

Při východní stěně kaple se nad původní gotickou menzou nachází barokní výklenkový oltář s terakotovými plastikami sv. Kateřiny, Rocha, Šebestiána a Rozálie, který byl zhotoven po roce 1714 jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Nad ním se zachoval fragment raně gotické nástěnné malby s motivem rostlinného ornamentu z druhé poloviny 13. století.

Reportáž o kapli sv. Kateřiny v pořadu Českého rozhlasu Průvodce minulostí, 2010

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2208194&drm=


Videoukázka: Hana Blochová, soubor staré hudby Kvinterna, 2009

Přílohy dokumentu


Hudba v kapli

velikost: 12.75 MB délka: 56 vt.
Get the Flash Player to see this player.
Anděl hrající na buben Anděl hrající na ceteru Anděl hrající na české křídlo Anděl hrající na dudy Anděl hrající na fidulu I Anděl hrající na fidulu II Anděl hrající na flétnu Anděl hrající na harfu Anděl hrající na loutnu I Anděl hrající na loutnu II Anděl hrající na loutnu III Anděl hrající na loutnu (guitarru latinu) IV Anděl hrající na loutnu V Anděl hrající na portativ I Anděl hrající na portativ II Anděl hrající na triangl (třmínek) Anděl hrající na trubku Anděl hrající na trumšajt I Anděl hrající na trumšajt II Anděl hrající na zvonky Anděl hrající na žaltář I Anděl hrající na žaltář II Detail pilíře v kapli sv. Kateřiny Chodba ke kapli sv. Kateřiny Kaple sv. Kateřiny Klenba kaple sv. Kateřiny Malířská výzdoba kaple sv. Kateřiny Mučení sv. Kateřiny Oltář sv. Kateřiny a patronů proti moru Pozůstatek raně gotické dekorativní malby Sochařská výzdoba oltáře sv. Kateřiny a patronů proti moru Torzo postavy anděla I Torzo postavy anděla II Torzo výjevu Stětí sv. Kateřiny Ukřižování s vyobrazením donátorů

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.