Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

prohlídka - jižní loď

planek severní loď hlavní loď jiľní loď kněľiątě sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jiľní loď kněľiątě sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

Jižní boční loď je opatřena původní raně gotickou žebrovou klenbou, která na rozdíl od klenutí v protilehlé lodi severní spočívá pouze na konzolách s reliéfním dekorem. Dokládá tak skutečnost, že zřejmě vznikla s určitým časovým odstupem až v poslední čtvrtině 13. století.

Pod kruchtou se nachází barokní kropenka z konce 17. století a obraz UKřižování z roku 1694, který pochází z kostela sv. Bartoloměje ve Třebovli, a byl ve druhé polovině 19. století poškozen nekvalitní přemalbou. Na jižní stěně lodi je zavěšena část obrazů Křížové cesty od Ludvíka Bernarda z doby kolem roku 1860. Pod nimi stojí dvě pseudogotické zpovědnice z konce 19. století. Na jedné z nich je zavěšen barokní obraz sv. Antonína Paduánského z poloviny 18. století. Na druhém pilíři je zavěšen drobný lidový obrázek sv. Prokopa, který je pozdně barokní replikou tzv. pravé světcovy podoby ze Sázavského kláštera. V okně naproti třetí arkádě je osazena vitraj s vyobrazením sv. Ludmily a sv. Václava, která byla zhotovena v roce 1932 v pražské dílně Josefa Vlasáka na objednávku rodiny Pleskotovy. Ve východní části jižní lodi se uplatňuje gotický sedlový portál sakristie z poloviny 14. století, v němž jsou osazeny pozdně gotické okované dveře z počátku 16. století. Na jižní stěně podvěží jsou zavěšeny dva obrazy, pocházející z původního vybavení kostela v době před puristickou opravou. Jedná se o raně barokní obraz sv. Barbory ze třetí čtvrtiny 17. století a obraz „Setkání sv. Václava se zlickým knížetem Radslavem“ z doby kolem roku 1800. Na protilehlé severní stěně je zavěšen umělecky hodnotný obraz "Umývání nohou učedníkům" z počátku 18. století, který pochází z bývalého cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici. Je považován za dílo slavného barokního malíře Petra Brandla, avšak bezpečné připsání tohoto autorství bude možné až po provedení restaurátorských prací. V závěru jižní lodi se nachází pseudogotický oltář sv. Jana Nepomuckého z roku 1905, který byl zhotoven v dílně řezbářů Zálešáka a Mráze podle návrhu Jana Kastnera. V menze tohoto oltáře je umístěn Boží hrob s hodnotnou barokní plastikou ležícího Kristova těla, jež byla do Kouřimi přenesena na konci 18. století z karmelitánského kostela sv. Josefa v Praze na Malé Straně. Pravděpodobně se jedná o dílo proslulého sochaře Matouše Václava Jäckela z doby kolem roku 1700. V oknech závěru jižní lodi jsou osazeny ornamentální vitraje z počátku 20. století, vytvořené pražskou firmou Jana Kryšpína podle návrhu Františka Urbana.

Křížová cesta od Ludvíka Bernarda,kolem roku 1860 Novogotická zpovědnice z konce 19. stol. Obraz Setkání sv. Václava se zlickým knížetem Radslavem z doby kolem roku 1800 Obraz sv. Barbory ze třetí čtvrtiny 17. století Obraz sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. stol. Plastika ležícího Krista z Božího hrobu, 2. třetina 18. stol. Pohled na klenbu závěru jižní lodi s oltářem sv. Jana Nepomuckého

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.