Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

prohlídka - hlavní loď

planek severní loď hlavní loď jiľní loď kněľiątě sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jiľní loď kněľiątě sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

Hlavní loď chrámu se čtyřmi páry arkád otevírá do nižších lodí bočních, a ve výši šestnácti je metrů uzavřena křížovou žebrovou klenbou, která byla několikrát obnovována v průběhu 16., 17. a 19. století. Původní raně gotické klenební konzoly s vegetabilním reliéfem byly částečně doplněny historizujícími sádrovými doplňky. Stěny pokrývají pestré dekorativní malby od Františka Urbana, pocházející z počátku 20. století. Na západní straně se nachází pozdně gotická hudební kruchta z počátku 16. století, na níž jsou umístěny varhany od Karla Schiffnera z let 1879 - 1880. Zábradlí kruchty s motivem slepých kružeb je z větší části původní, malba městského znaku však pochází až z konce 19. století. Vlastní plochu hlavní lodi vyplňují raně barokní lavice z doby po roce 1670, které jsou jedním z nemnoha zbytků staršího chrámového mobiliáře, jenž přečkal puristickou úpravu z počátku 20. století.

K pilířům mezilodních arkád jsou přiloženy nevelké pseudogotické oltáře, zhotovené na konci 19. a na počátku 20. století. Oltář na jižní straně je zasvěcen P. Marii Bolestné. Zdobí jej socha Piety z druhé poloviny 19. století, a dále plastiky sv. Terezie z Lisieux a sv. Anežky České, zhotovené kutnohorským řezbářem Františkem Charvátem ve 30. letech 20. století. V predele tohoto oltáře je osazen drobný reliéf P. Marie Staroboleslavské, tzv. Paládia země české, z poloviny 19. století.

Na severní straně se nachází historizující oltář sv. Anny, jehož středovou sochu světice vyučující P. Marii z počátku 20. století doplňují drobné barokní plastiky sv. Františka z Assisi a sv. Terezie z Avily, vytvořené po roce 1700 v dílně kutnohorského sochaře Ondřeje Eiglera. Byly součástí původního barokního oltáře sv. Anny, který v těchto místech stával až do počátku 20. století. V zasklené skříňce na menze stojí kopie známé milostné sošky Pražského Jezulátka.

Jedním z pozůstatků zaniklého svatoanenského oltáře je také barokní akantový rám na druhém severním pilíři, v němž je dnes osazen obraz P. Marie Mantovské z 18. století. Jedná se o kopii milostného mariánského obrazu, uctívaného od roku 1680 v kostele P. Marie Vítězné v Praze. Na témže pilíři se nachází kopie obrazu tzv. pravé podoby sv. Ignáce z Loyoly, zhotovená v roce 1728. Naproti na druhém jižním pilíři je zavěšen drobný lidový obrázek sv. Vojtěcha z doby kolem roku 1800. Na konci 19. století byla pořízena dnešní pseudogotická kazatelna, zdobená složitými architektonickými řezbami a deskovými malbami evangelistů. Na břevně triumfálního oblouku je osazen velký barokní krucifix, který je zdařilou prací neznámého sochaře z poloviny 18. století.

Detail Palládia země české z oltáře P.Marie Bolestné Novogotická kazatelna z konce 19. stol. Obraz P. Marie Mantovské, 1. pol. 18. stol. Oltář P. Marie Bolestné se sochami sv.  Terezie z Lisieux a sv. Anežky České, autor  F. Charvát Oltář sv. Anny, jehož středovou sochu z počátku 20. století doplňují barokní plastiky sv. Františka Pohled na klenbu hlavní lodi Pohled na pozdně gotickou hudební kruchtu s varhany od Karla Schiffnera z let 1879 - 1880 Raně barokní lavice zhotovené po roce 1670

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.