Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

historie - středověk

Dějiny chrámu sv. Štěpána sahají do samých počátků historie Kouřimi. Přesná doba jeho založení dodnes není známa. Ve zdivu stavby byly zjištěny pozůstatky druhotně použitých románských kvádrů, které s největší pravděpodobností pocházejí z objektu staršího kostela. Ten existoval ještě před vznikem středověkého města, o němž se nejstarší písemná zmínka zachovala z roku 1261. Raně gotický chrám však byl vybudován až ve druhé polovině 13. století. Jeho zakladatelem a stavebníkem byl pravděpodobně král Přemysl Otakar II., neboť čeští panovníci vystupovali jako patroni chrámu téměř nepřetržitě od středověku až do zániku monarchie v roce 1918. Ve středověku byl kostel oficiálním sídlem kouřimského arcijáhna (arciděkana), který byl nejvyšším duchovním správcem pro celou jihovýchodní část středních Čech. V Kouřimi však fakticky sídlil pouze níže postavený děkan, který byl nadřízený farářům, působícím v oblasti Kolínska, Českobrodska a Uhlířskojanovicka.

Stavba dnešního chrámu byla zahájena po polovině 13. století založením kněžiště s kaplí (kryptou) sv. Kateřiny a severní boční lodi. Po roce 1270 byla v úplnosti dokončena hlavní a jižní loď, nejspíše až na přelomu 13. a 14. století došlo ke vztyčení nejvyšších pater obou věží. Stavbu vedla královská dvorská huť, ovlivněná soudobou architekturou v Burgundsku, severní Francii a Sasku. Z tohoto důvodu je kouřimský chrám považován za jednu z nejvýznamnějších památek raně gotického stavitelství ve střední Evropě.

Středověké dějiny kostela sv. Štěpána nejsou pro nedostatek zachovalých písemných pramenů dostatečně známy. Nejstarší zachovalá zmínka o něm pochází z roku 1334, kdy byla stavba poškozena požárem, jenž zachvátil celé město. V té době byl chrám již devět let pod patronátem kláštera cisterciáků v Sedlci, jemuž král Jan Lucemburský postoupil správu kouřimského děkanství jako odměnu za poskytnutou půjčku. Markrabě Karel Lucemburský (pozdější císař Karel IV.) v roce 1340 rozhodnutí svého otce změnil, a patronát svatoštěpánského kostela vrátil do královské pravomoci. Poté byla uskutečněna vrcholně gotická oprava poškozené budovy, při níž byla k jižnímu průčelí přistavěna boční kaple, užívaná dnes jako sakristie. Na počátku 15. století byl interiér vyzdoben cennými nástěnnými malbami.

Ve středověku při zdejším chrámu působila řada významných kněží. Z nich si zaslouží zmínku Jakub, bývalý kaplan krále Václava II. (v letech 1268 – 1299), písař císařovny Alžběty Pomořanské Konrád z Písku (v letech 1374 - 1395), význační učenci, mistři pražské univerzity a přátelé Jana Husa - Křišťan z Prachatic (v letech 1395 – 1407) a Štěpán z Pálče (v letech 1407 - 1410), a dále Jan Vinkler, písař kanceláře císaře Zikmunda Lucemburského (před rokem 1421).

Detail hlavice centrálního pilíře v kapli sv. Kateřiny Pohled do kaple sv. Kateřiny Pohled na klenbu presbytáře, kostel sv. Štěpána Pohled na klenbu sakristie, kostel sv. Štěpána Pohled na klenbu závěru jižní lodi, kostel sv. Štěpána Románské sousoší Kouřimští lvi, počátek 13. století, Národní muzeum v Praze

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.